แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (เลือกได้เพียงข้อเดียว)
5. ความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรินิกส์
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
1. ความครบถ้วน สมบูรณ์ ของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้บริการ
2. การใช้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความกระตือรือร้น ความสุภาพอ่อนโยน การยิ้มแย้มแจ่มใส และการให้ความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูล)
3. สิ่งอำนวยความสะดวกของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
4. ภาพรวมต่อการให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
5. รับทราบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงพาณิชย์ผ่านสื่อห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
6. ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ
ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.