แบบสอบถามการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการระบบ SME Academy 365 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.ข้อมูลผู้ใช้บริการ
1. เลขสมาชิก สสว. ของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. คำนำหน้าชื่อผู้ร่วมโครงการ
3. ชื่อผู้ร่วมโครงการ
4. นามสกุลผู้เข้าร่วมโครงการ
5. เบอร์โทรศัพท์สถานประกอบการ
6. เลขบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตารางที่ 1 ตารางประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
1. การใช้งานระบบในส่วนของหลักสูตรออนไลน์ (Courses)
2. การใช้งานระบบในส่วนของเสริมทักษะผู้ประกอบการ (Skills)
3. การใช้งานระบบในส่วนของอาชีพอินเทรนด์ (Careers)
4. การใช้งานระบบในส่วนของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library
ตารางที่ 2 ตารางแบบสอบถามการมีส่วนร่วม (Engagement) และ/หรือ มิติต่าง ๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อโครงการ
1. 1.ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโครงการ SME Academy 365
2. 1.1 ข้อเสนอแนะในส่วนของหลักสูตรออนไลน์ (Courses)
3. 1.2 ข้อเสนอแนะในส่วนของเสริมทักษะผู้ประกอบการ (Skills)
4. 1.3 ข้อเสนอแนะในส่วนของอาชีพอินเทรนด์ (Careers)
5. 1.4 ข้อเสนอแนะในส่วนของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)